สรุปเงื่อนไขภาษา ก.พ. แบบเข้าใจง่ายๆ เตรียมพร้อมก่อนสอบปี 64

เงื่อนไขภาษา

เงื่อนไขภาษา

เงื่อนไขภาษา จะเป็นลักษณะข้อสอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การหาคำตอบในเชิงความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง

 • โจทย์ 1 ชุด เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขภาษา โดยแต่ละข้อความจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ 
 • ผู้ทําข้อสอบจะต้องพยายามจัดลำดับข้อความในแต่ละประเด็น ให้เรียงลําดับ จัดหมวดหมู่ตามที่โจทย์กำหนดมาให้

การตอบคำถาม 

ตอบ ก. ถ้าข้อสรุปทั้งหมดถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขภาษา

คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น
ตลอดอายุสมาชิก
เนื้อหาครบทุกวิชา
อัพเดทล่าสุด

ตัวอย่าง

 • หนังสือ 20 เล่ม จัดวางไว้บนชั้นวางหนังสือ จำนวน 4 ชั้น ชั้นละเท่าๆกัน
 • มีหนังสืออยู่ 3 ประเภท คือ นิยาย ธรรมะ จิตวิทยา
 • มีหนังสือนิยาย มีจำนวน 2 เท่าของหนังสือธรรมะ
 • หนังสือนิยาย อยู่บนชั้นอย่างน้อย ชั้นละ 1 เล่ม
 • หนังสือธรรมะมีจำนวนทั้งหมด 4 เล่ม อยู่บนชั้นวางชั้นที่ 2
 • ชั้นวางหนังสือ ชั้นที่ 3 และ 4 มีหนังสือนิยายจำนวนชั้นละเท่าๆกัน
 • ไม่มีชั้นใด วางหนังสือเพียงประเภทเดียว

คำถาม

1.    ข้อสรุปที่ 1  หนังสือจิตวิทยามีจํานวนทั้งสิ้น 8 เล่ม 

       ข้อสรุปที่ 2 หนังสือชั้นที่สามมีหนังนิยาย 3 เล่ม

 2.    ข้อสรุปที่1 ไม่มีชั้นใดมีหนังสือนิยาย เพียง1เล่ม 

       ข้อสรุปที่ 2 หนังสือธรรมะอยู่ในชั้น 2 เท่านั้น

3.    ข้อสรุปที่ 1 หนังสือจิตวิทยามีมากกว่าหนังสือธรรมะ 

       ข้อสรุปที่ 2 หนังสือนิยาย ชั้น2 มีจํานวน 2 เล่ม

4.    ข้อสรุปที่ 1 ไม่มีชั้นใดที่มีหนังสือจิตวิทยามากกว่าหนังสือนิยาย

       ข้อสรุปที่ 2 บางชั้นอาจมีหนังสือน้อยกว่า 5 เล่ม

5.    ข้อสรุปที่ 1 การจัดหนังสือจัดได้มากกว่า 1 แบบ

       ข้อสรุปที่ 2 หนังสือนิยายมีจํานวนเท่ากับหนังสือจิตวิทยา

แนวคิด

1. วิเคราะห์ข้อมูล หาข้อมูลหลัก แล้วนำข้อมูลหลักมาใส่ตาราง

 • หนังสือ 20 เล่ม จัดวางไว้บนชั้นวางหนังสือ จำนวน 4 ชั้น ชั้นละเท่าๆกัน
 • หนังสือธรรมะมีจำนวนทั้งหมด 4 เล่ม อยู่บนชั้นวางชั้นที่ 2

2. นำข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาใส่

 • หนังสือนิยาย มีจำนวนเป็น 2 เท่าของหนังสือธรรมะ ดังนั้นหนังสือนิยายมีจำนวน 8 เล่ม (2 x 4) หนังสือธรรมะ ตามข้อเท็จจริง มีจำนวน 4 เล่ม และมีหนังสือจิตวิทยา มีจำนวน 8 เล่ม
 • มีหนังสือนิยาย อยู่บนชั้นวางทุกชั้น อย่างน้อยชั้นละ 1 เล่ม
 • ชั้นวางหนังสือ ชั้นที่ 3 และ 4 มีหนังสือนิยายจำนวนชั้นละเท่าๆกัน
 • ไม่มีชั้นใด วางหนังสือเพียงประเภทเดียว

3. จากโจทย์ชั้นวางหนังสือ ชั้นที่ 3 และ 4 มีหนังสือนิยายจำนวนชั้นละเท่าๆ กันจึงไปได้ 2 กรณีคือ

 • ชั้นที่ 3 และ 4 มีหนังสือนิยายจำนวน  1 เล่ม
 • ชั้นที่ 3 และ 4 มีหนังสือนิยายจำนวน  2 เล่ม

จึงสามารถแยกข้อมูลได้ตาราง 2 แบบ ดังนี้

 • แบบที่ 1

 • แบบที่ 2

4. นำข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบ เพื่อหาคำตอบ

1. ตอบ ง. ข้อสรุปที่ 1 เป็นจริง (หนังสือจิตวิทยามี 8 เล่ม)
ข้อสรุปที่ 2 ไม่แน่ชัด (หนังสือนิยาย อยู่บนชั้นที่ 3 จํานวน 2 เล่ม หรือ 3 เล่มก็ได้)
2. ตอบ ก. ข้อสรุปที่ 1 ไม่เป็นจริง (หนังสือนิยายมีจํานวน 1 เล่ม อยู่ช้ัน 2)
ข้อสรุปที่ 2 เป็นจริง (ตามเงื่อนไขภาษากําหนด)
3. ตอบ ก. ข้อสรุปที่ 1 เป็นจริง  (หนังสือธรรมะ 4 เล่ม หนังสือจิตวิทยา 8 เล่ม)
ข้อสรุปที่ 2 ไม่เป็นจริง (หนังสือนิยาย ชั้น 2 มีจำนวน 1 เล่ม)
4. ตอบ ก. ข้อสรุปที่ 1 ไม่จริง (มีอย่างน้อย 1 ชั้น ทั้ง 2 แบบ)
ข้อสรุปที่ 2 ไม่เป็นจริง (ตามเงื่อนไขภาษาแต่ละชั้น มี จํานวน 5 เล่ม )
5. ตอบ ก. ข้อสรุปที่ 1 เป็นจริง (จัดรูปแบบหนังสือได้ 2 แบบมากกว่า 1 แบบ)
ข้อสรุปที่ 2 เป็นจริง (หนังสือนิยายเท่ากับหนังสือจิตวิทยามีอย่างละ 8 เล่ม)
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)