แนวข้อสอบ ก.พ. 66 พร้อมเฉลย

ลองทำข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง

ข้อสอบ ก.พ. วิชากฎหมาย

คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ.
ข้อสอบกฏหมาย ก.พ. เรื่องพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551 เป็นเนื้อหาภาพรวมของระเบียบราชการพลเรือน การบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ บทบาทหน้าที่ อำนาจบริหารของภาคส่วน ตลอดจนประเภทของตำแหน่งของข้าราชการในแต่ละประเภท
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง ก.พ. จะเน้นไปที่หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ก.พ. จะเป็นข้อสอบที่เน้นให้เราวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ ในฐานะประชาชน และในฐานะเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก.พ. จะเป็นแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างข้อสอบ
หนังสือติวสอบ-กพ-66
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) และภาษาไทย

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.
ข้อสอบ อนุกรม ก.พ. เป็นข้อสอบที่ให้หาตัวเลขถัดไป ที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคล้องกับโจทย์ โดยอนุกรมจะมีทั้งอนุกรมชุดเดียว และอนุกรมที่ซ้อนกันมากกว่า 1 ชุด
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ก.พ. จะวัดเรื่องของการใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ทั้งเรื่องของอัตราส่วน ร้อยละ ห.ร.ม. ค.ร.น. และกราฟ ข้อสอบในส่วนนี้เป็นส่วนที่ง่าย ถ้าปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้ดี
ตัวอย่างข้อสอบ
โอเปอร์เรต หรือโอเปอร์เรชั่น คือการกระทำใดๆทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร คำว่า โอเปอร์เรตเป็นกริยา ส่วน โอเปอเรชั่นเป็นคำนาม
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา ก.พ. จะวัดวิธีคิดในเชิงตรรกศาสตร์ ถ้าหากเราไม่ได้คิดตามหลักการทางตรรกศาสตร์เราจะตอบผิดทันที แต่ถ้าเราเข้าใจตรรกศาสตร์ ข้อสอบเงื่อนไขภาษาชุดนี้ถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ยาก
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ. จะให้เราหาข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่โจทย์ให้มา โดยเราต้องตอบว่าข้อสรุปที่โจทย์ให้มานั้นเป็นจริง เป็นเท็จ หรือ ไม่แน่ชัด
ตัวอย่างข้อสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางเราต้องทำการประมาณค่าให้เป็น เพราะเราไม่มีเวลาพอในการคำนวนตัวเลขอย่างละเอียด และการหาอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ อุปมาอุปไมย ก.พ. จะให้เราหาคำที่ขาดหายไป โดยอาศัยความสัมพันธ์ของคำที่โจทย์ให้มา ข้อสอบอุปมาอุปไมยต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ยิ่งเห็นรูปแบบของความสัมพันธ์ ยิ่งมาก ยิ่งดี
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ การเรียงประโยค ก.พ. จะให้เราเรียงลำดับตัวเลือก 4 ตัวเลือก ซึ่งเราต้องตอบให้ได้ว่าข้อความใดอยู่ในลำดับที่โจทย์ถาม และคำถามเกี่ยวกับการเลือกใช้คำเชื่อมที่ถูกต้อง
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบ บทความ ก.พ. เป็นการตีความบทความ ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะของข้อสอบ จะมีทั้งที่เป็นบทความสั้น และบทความยาว จะเป็นคำถามในลักษณะของการคิด วิเคราะห์จากบทความสั้นและบทความยาวที่อ่าน เพื่อหาสาระสำคัญของเรื่อง รวมถึงการตีความจากบทความ
ตัวอย่างข้อสอบ
คอร์สติวสอบ-กพ-66-ออนไลน์
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ. เรื่อง Conversation จะเน้นให้เราตอบโต้บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขอความช่วยเหลือ การตอบรับ การถามทาง การถามความคิดเห็น ซึ่งล้วนเป็นสถานการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ. เรื่อง Vocabulary คำศัพท์เป็นสิ่งแรกที่ควรจะต้องรู้ ในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่รู้คำศัพท์เยอะก็สามารถชี้บอกฝรั่งว่าจะเอานู่น เอานี่ เอาตัวรอดได้สบายConversation
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ. เรื่อง Structure เป็นลักษณะข้อสอบที่ใช้วัดความรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เช่น Tense การใช้คำ Adject, Adverb การดูโครงสร้างของประโยค If-Clause และอีกมากมาย
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ. เรื่อง Reading เป็นลักษณะข้อสอบบทความที่เราจะต้องอ่าน คิด วิเคราะห์ และสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้ การรู้คำศัพท์ การเข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านจึงเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกทำบ่อย
ตัวอย่างข้อสอบ