ลักษณะของบทความสั้น จะเป็นบทความทั่วไป ทีมีความยาว 3-5 บรรทัด ส่วนลักษณะของบทความยาว จะมีความยาวมากกว่า 10 บรรทัด  จะเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป เช่น การออกกำลังกาย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ข่าวสาร การป้องกันโรค เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่คำถามที่พบมากสำหรับการอ่านบทความ คือ การหาใจความสำคัญ การหาข้อสรุป ถามความไม่ถูกต้อง ความถูกต้องโดยรวมของข้อความ ถามเกี่ยวกับความคิดของผู้เขียน

การสรุปความ

การสรุปความ คือ การสรุปใจความสำคัญ จากการฟังหรือการอ่านบทความ โดยหยิบเอาใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญของเรื่องให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อเรื่อง รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของผู้เขียนว่าต้องการส่งสารในลักษณะใด เช่น แนะนำ ยกย่อง ตักเตือน ประชด หรือตำหนิ เป็นต้น

คอร์สติวสอบ-กพ-63
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น
ตลอดอายุสมาชิก
เนื้อหาครบทุกวิชา
อัพเดทล่าสุด

ตัวอย่างข้อสอบ การสรุปความ

ผงซักฟอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตเร็ว เพราะว่าในผงซักฟอกมีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืช แต่จะมีผลทำให้เกิดน้ำเสียในตอนหลัง เพราะว่าพืชจะดึงเอาออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการหายใจ

ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร

ก. ผงซักฟอกให้ประโยชน์ทั้งคนและพืชได้หลายอย่าง

ข. ผงซักฟอกมีส่วนที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

ค.พืชน้ำเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเสีย

ง. ปุ๋ยของพืชน้ำมาจากผงซักฟอก

 

เฉลยคำตอบ

ผงซักฟอก ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตเร็ว เพราะว่าในผงซักฟอกมีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืช แต่จะมีผลทำให้เกิดน้ำเสียในตอนหลัง เพราะว่าพืชจะดึงเอาออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการหายใจ

ตอบ ข้อ ข. ผงซักฟอกมีส่วนที่ทำให้เกิดน้ำเสีย 

--- จากบทความข้างต้น สรุปได้ว่า ผงซักฟอกมีส่วนทำให้เกิดน้ำเสีย ซึ่งผู้เขียนต้องการเน้นในส่วนนี้มากที่สุด สังเกตได้จากคำว่า "แต่" 

สำหรับข้อ ก. ค. และ ง. ในบทความไม่ได้กล่าวถึงในลักษณะนั้น

หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)

การตีความ

การตีความ คือ การเข้าใจในข้อความที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง ซึ่งสำหรับในข้อสอบ จะเป็นการตีความจากการอ่าน เป็นการอ่านเพื่อเข้าใจความหมาย เข้าใจในความคิดของเรื่อง ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เขียน 

ตัวอย่างข้อสอบ การตีความ

ปะการัง เป็นแหล่งพักพิงที่อยู่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อย แต่ปัจจุบันถูกทำลายโดยใช้วิธีฉีดพ่นยาสลบไปตามคอของประการัง เพื่อใช้จับปลาสีสวยๆไปขาย มีผลทำให้ปะการังตาย เมื่อปะการังตาย ปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็จะถูกทำลาย

ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

ก. การทำลายปะการังมีผลต่อปลาใหญ่

ข. การจับปลาสีสวยๆไปขายสามารถทำให้เกิดมลภาวะ

ค. ปลาใหญ่ถูกทำลายไปพร้อมกับปะการัง

ง. ปลาเล็กปลาน้อยจะอาศัยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งพักพิงของปลาใหญ่

 

เฉลยคำตอบ

ปะการัง เป็นแหล่งพักพิงที่อยู่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อย แต่ปัจจุบันถูกทำลายโดยใช้วิธีฉีดพ่นยาสลบไปตามคอของประการัง เพื่อใช้จับปลาสีสวยๆไปขาย มีผลทำให้ปะการังตาย เมื่อปะการังตาย ปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็จะถูกทำลาย

ตอบข้อ ก.การทำลายปะการังมีผลต่อปลาใหญ่