ค้นหาคำว่า

ดูเฉพาะบทความที่เกี่ยวข้องดูเฉพาะข้อสอบที่มีคำว่า

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า

1 การกักตัวคนไทยที่ ตม.เกาหลีใต้ ยังไม่ส่งผลเสียด้านลบต่อการเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีใต้

 •  
 •  
 •  
 •  

2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ การจัดการไม้และการใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน

 •  
 •  
 •  
 •  

2 วัณโรค : อหิวาตกโรค         ?  :  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

3 ครู : นักบัญชี        ?            :            ?

 •  
 •  
 •  
 •  

3 ใช้ธนบัตรใบละ 500 บาท ซื้อของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาทตามลําดับ จะได้เงินทอนเท่าใด

 •  
 •  
 •  
 •  

4 เมือง ก. ถึงเมือง ข. ระยะทาง 360 กิโลเมตร ถ้า A ขับรถจากเมือง ก. ไปเมือง ข. ในอัตรา 120กิโลเมตร / ชั่วโมง แต่ขากลับเขาขับ 40 กิโลเมตร / ชั่วโมง จงหาอัตราความเร็วเฉลี่ย

 •  
 •  
 •  
 •  

5 30% ของ 1 ชั่วโมง เท่ากับกี่นาที

 •  
 •  
 •  
 •  

6 เลขจํานวนหนึ่ง เมื่อรวมกับ 36 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับกําลังสองของเลขจํานวนนั้นรวมกับ 6

เลขจํานวนนั้นคือเลข อะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ม้า เสือ และนก นับขารวมกันได้ 180 ขา ทั้งสามชนิดมีจํานวนเท่ากัน อยากทราบว่ามีอย่างละกี่ตัว

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

1 Which of the following is NOT true according to the passage ?

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

2 The phrase "munching on" mean ______ .

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

3 Which civilizations is the passage about?

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

4 When was the ancient Greek civilization around ?

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

5 What was similar about Greek and Roman education?

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

6 ___________ was an important part of the ancient Greek education.

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

7 What is “Latin” ?

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

8 Who paid for the education of children in China during the Han dynasty?

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

9 In school in ancient China, students learned ___________.

 •  
 •  
 •  
 •  

1 ข้อสรุปที่ 1 สินค้าที่มีคนจํานวนเท่ากันเลือกซื้อ คือ รองเท้าและลิปสติก

   ข้อสรุปที่ 2 สินค้าที่มีคนเลือกซื้อมากที่สุด คือ กระเป๋า

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อสรุปที่ 1 ขวัญกับรุ้งเลือกซื้อสินค้าต่างชนิดกันมากที่สุด

   ข้อสรุปที่ 2 ดาวเลือกซื้อสินค้า 4 ชนิด

 •  
 •  
 •  
 •  

3 ข้อสรุปที่ 1 นก เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าคนอื่น

   ข้อสรุปที่ 2 มีคนเลือกซื้อน้ำหอมน้อยกว่าเลือกซื้อกําไลข้อมือ

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ข้อสรุปที่ 1 สรุปว่ากิ่งเลือกซื้อสินค้าน้อยกว่าขวัญ 1 ชนิด

   ข้อสรุปที่ 2 สรุปว่ารุ้งเป็นคนที่ซื้อของได้คุณภาพที่สุด

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ข้อสรุปที่ 1 สรุปว่านกกับปลาซื้อสินค้า 3 ชนิดเท่ากัน

   ข้อสรุปที่ 2 สรุปว่าปลาซื้อสินค้าตรงกับรุ้ง 3 ชนิด

 •  
 •  
 •  
 •  

1 “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สามารถดํารงชีวิตได้ในทุกสภาพสิงแวดล้อม” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 •  
 •  
 •  
 •  

2 “คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้เพิมขึ้น” ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความ

 •  
 •  
 •  
 •  

3 “การมี Facebook ทําให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น แต่ก็ทําให้มีการหลอกลวงและการใส่ร้ายป้ายสีสูงขึ้น” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 •  
 •  
 •  
 •  

4 “ไขมันทรานส์ที่พบในเบเกอรี่หรือโดนัท เกิดจากการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันพืช ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นภัยต่อสุขภาพ” ข้อใด ไม่ สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 •  
 •  
 •  
 •  

5 “คนไทยทุกคนอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น” ข้อใด ไม่ สอดคล้องกับข้อความ

 •  
 •  
 •  
 •  

6 นักธุรกิจบางคนเป็นอาจารย์ อาจารย์ทุกคนไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว

 •  
 •  
 •  
 •  

7 “คนไทยบางคนชอบเล่นการพนัน เลยทําให้ถูกตํารวจจับ” ข้อใด ไม่ สอดคล้องกับข้อความ

 •  
 •  
 •  
 •  

8 "คนไทยส่วนน้อยที่นับถือลัทธิเต๋า"  ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

 •  
 •  
 •  
 •  

1     3      9      6      16      11      25      18      36   ?

 •  
 •  
 •  
 •  

2     68      83      128      203        ?

 •  
 •  
 •  
 •  

9 “การออกกําลังกาย ช่วยทําให้ลดความอ้วน และเมื่อน้ำหนักลดลง จะทําให้ความเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยลงตามไปด้วย” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 •  
 •  
 •  
 •  

10 “การสูบบุหรี่ทําให้สุขภาพไม่ดี ชาคริตได้รับการยืนยันว่าสุขภาพดี” ดังนั้น

 •  
 •  
 •  
 •  

3     50      48      52      49      ?

 •  
 •  
 •  
 •  

4     9072      3024      756      252      63     ?

 •  
 •  
 •  
 •  

5     4      8      1      10      -2      14    ?

 •  
 •  
 •  
 •  

6     47      53      62      74    ?

 •  
 •  
 •  
 •  

7     160      175      250      625    ?

 •  
 •  
 •  
 •  

8     13      15      21      17      27      19      ?

 •  
 •  
 •  
 •  

9     100      50      10      5     ?

 •  
 •  
 •  
 •  

10     0.06      0.12      0.36      1.44    ?

 •  
 •  
 •  
 •  

1 ข้อสรุปที่ 1 J > K
   ข้อสรุปที่ 2 L + O < N

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อสรุปที่ 1 J < M
   ข้อสรุปที่ 2 O ≠ P

 •  
 •  
 •  
 •  

3 ข้อสรุปที่ 1 K > N
   ข้อสรุปที่ 2 J + M < P

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ข้อสรุปที่ 1 L + O > N
   ข้อสรุปที่ 2 J ≠ L + P

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ข้อสรุปที่ 1 K > O
   ข้อสรุปที่ 2 J + O < P

 •  
 •  
 •  
 •  

6 ข้อสรุปที่ 1 5N < 4O
   ข้อสรุปที่ 2 K < P

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ข้อสรุปที่ 1 2O < K
   ข้อสรุปที่ 2 3I < L + 3M

 •  
 •  
 •  
 •  

8 ข้อสรุปที่ 1 O > N
   ข้อสรุปที่ 2 M < 2O

 •  
 •  
 •  
 •  

1 กำหนดให้ 7 * 5 = 37  และ 8 * 4 = 36  จงหาค่า 6 * 3 = ?

 •  
 •  
 •  
 •  

2 กำหนดให้ 8 * 4 = 20 และ 7 * 5 = 19 จงหาค่า 6 * 3 = ?

 •  
 •  
 •  
 •  

3 กำหนดให้ 3 * 5 = 34  และ  2 * 4 = 20   จงหาค่า 6 * 7 =  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

4 กำหนดให้ 4 * 7 =   19  และ  5 * 6 =   21 จงหาค่า 3 * 9 =   ?

 •  
 •  
 •  
 •  

5 กำหนดให้ 3 * 6 =  3  และ  5 * 3 =  22 จงหาค่า 4 * 9  =   ?

 •  
 •  
 •  
 •  

6 กำหนดให้ 2 * 5 =  5  และ  3 * 4 =  8  จงหาค่า 6 * 7 =  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

7 กำหนดให้ 6 * 3 =  24  และ  7 * 3 =  27  จงหาค่า 4 * 6 =  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

8 กำหนดให้ 4 * 24  =  30  และ  6 * 18  =  21  จงหาค่า 7 * 21  =  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

9 กำหนดให้ 4 * 8 = 32   และ   5 * 9 = 37  จงหาค่า 3 * 6 =  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

10 กำหนดให้ 4 * 8 = 80   และ   3 * 6 = 45  จงหาค่า 2 * 4 =  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

1 You want to know about your friend’s future plans, so you say : _______

 •  
 •  
 •  
 •  

2 You are thirsty. You say to your friend : _______

 •  
 •  
 •  
 •  

3 Tom have just said something which make your friend upset .

He apologize to her. He say : _____

 •  
 •  
 •  
 •  

4 A secretary is late for a meeting for the first time. She gives an excuse that she had

to take her daughter to the doctor. Her boss says : _____

 •  
 •  
 •  
 •  

5 There is a phone call for a person who doesn’t work in your office. You answer the

phone and say : _____

 •  
 •  
 •  
 •  

6 At a rental office

Victoria : I live in Apartment 13. My sink is clogged up again.

Wendy : I’ll send someone over tomorrow.

Victoria : Well, I’d really appreciate it if _________ .

Wendy : Fine. A plumber will be there in a few minutes.

 •  
 •  
 •  
 •  

7 Room renting

Sam : Hi, my name is Sam. I’m interested in the room you have for rent.

Pete : Oh yes. _______________ ?

Sam : Yes, I think so. Can I ask a few questions first?

Pete : Sure. Go ahead.

 •  
 •  
 •  
 •  

8 A : Did you know my favorite boy band won first prize ? 

B : Did they ? ________

 •  
 •  
 •  
 •  

9 A : Hey, Jo. Where are you heading?

B : To the police station.

A : Oh,______ . I can give you a ride.

 •  
 •  
 •  
 •  

10 A : Give me your email address. I’ll send you the file.

B : ________ ?

A : As soon as I get home.

 •  
 •  
 •  
 •  

8 ถ้านาย กอล์ฟ สามารถพิมพ์จดหมายจํานวน 30 ฉบับ ในเวลา 10 นาที ในขณะทีนาย บอยสามารถพิมพ์ได้เพียง 20 ฉบับในเวลา 10 นาที ถ้า กอล์ฟ และ บอย ช่วยกันพิมพ์จดหมายเป็นจํานวน 600 ฉบับ จะใช้เวลากี่นาที

 •  
 •  
 •  
 •  

9 (x + 10) จะมีค่าเป็นลบในกรณีใด 

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ถ้าหญิงมีเหรียญสิบสตางค์กับเหรียญสลึง รวมกันทั้งสิน 5.30 บาท อยากทราบว่าโอกาสที่หญิงคนนี้จะมีเหรียญสิบสตางค์ ได้มากที่สุดกี่เหรียญ

 •  
 •  
 •  
 •  

3 กล้วย เป็นพืชที่แตกหน่อแผ่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ทนทานและตายยาก

 •  
 •  
 •  
 •  

4 การค้นพบใหม่ล่าสุดและได้รับการยืนยันครั้งแรกเกี่ยวกับดวงจันทร์ไททันหนึ่งในบริวารสําคัญของดาวเสาร์ พบว่าบนจันทร์ดวงนี้มีทะเลสาบลึกมากกว่า 100 เมตร

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ครูต้องสอนให้เด็กมีน้ำใจ คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลังไม่ใช่คิดแต่จะแข่งขันกันแต่ให้เด็กแข่งกับตัวเอง ให้ครูเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี

 •  
 •  
 •  
 •  

6 เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ตอนช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้ มีผู้เสียชีวิต 8 รายแล้ว หลังแรงสั่นสะเทือนทําให้อาคารพังถล่มทับผู้คน

 •  
 •  
 •  
 •  

7 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้นําลูกกอริลลามาเลี้ยงดูด้วยความรัก เนื่องจากพ่อแม่ของพวกมันได้ถูกคนใจร้ายฆ่าตายสมัย พวกมันยังเล็ก

  •  
  •  
  •  
  •  

8 เนื่องจากถั่วดํามีโปรตีนสูงบวกกับกรดไขมันไม่อิ่มตัว การกินถั่วดําเป็นประจํามีส่วนช่วยให้ระบบทางเดินอาหารและลําไส้ทํางานดีขึ้นอีกทั้งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด

 •  
 •  
 •  
 •  

9 ธรรมชาติที่สมบูรณ์ และรอยยิ้มที่สดใสของผู้คน คือ เสน่ห์ที่น่าหลงใหลและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดีจนอยากให้ได้ไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆ อย่าง "หลวงพระบาง" ประเทศลาวสักครั้ง

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ตังกุย ถูกขนานนามว่าเป็นโสมสําหรับสตรี ถูกนำมาใช้รักษาอาการปวดประจําเดือน ขับประจําเดือน ควบคุมการเกิดลิ่มเลือดได้เป็นอย่างดี

 •  
 •  
 •  
 •  

อ่านข้อมูลจากตารางและตอบคำถาม

1 ปริมาณการบริโภคข้าวสารของภาคกลางและภาคใต้ในประเทศใดที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 3

 •  
 •  
 •  
 •  

อ่านข้อมูลจากตารางและตอบคำถาม

2 ในปี 2561 อัตราการบริโภคข้าวสารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณการบริโภคทั้งหมด

 •  
 •  
 •  
 •  

อ่านข้อมูลจากตารางและตอบคำถาม

3 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณข้าวสารที่ใช้ทั้งหมดในปี 2561 กับปี 2562 เป็นอย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •  

อ่านข้อมูลจากตารางและตอบคำถาม

4 ในปี 2561 อัตราการเพิ่มของการบริโภคข้าวสารของภาคใดเพิ่มจากปี 2560 มากที่สุด

 •  
 •  
 •  
 •  

อ่านข้อมูลจากตารางและตอบคำถาม

5 ปริมาณการบริโภคข้าวสารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2560 เป็นอย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •  

1 My brother ______quiet. He _______,though she seems to be happy.

 •  
 •  
 •  
 •  

2 If you ever ______the David Beckham, what ______you do ?

 •  
 •  
 •  
 •  

3 Tom, as well as, I_____ a great deal of time surfing.

 •  
 •  
 •  
 •  

4 My mom bought ________cheese but she did not buy______ bread.

 •  
 •  
 •  
 •  

6 Kimberry _____ a book of Thai culture at the moment. She likes to read it at the school

library after lunch every day.

 •  
 •  
 •  
 •  

7 The government spent much more in the last quarter than planned _____ it spent

considerably less in the previous one.

 •  
 •  
 •  
 •  

5 In Bali, people often _____ sunglasses to protect their eyes from the sunlight.

 •  
 •  
 •  
 •  

8 For more than 100 years, scientists have argued over exactly what a panda is. Now, ______, with the help of DNA testing, the panda has been admitted to the family.

 •  
 •  
 •  
 •  

9 Thomas claimed that disease, war, famine, and_____act as checks on population growth.

 •  
 •  
 •  
 •  

10 _______in 1607, Jamestown in Virginia was the first settlement in the New World.

 •  
 •  
 •  
 •  

9 ข้อสรุปที่ 1 M > I
   ข้อสรุปที่ 2 K + J > 2 (P + Q)

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ข้อสรุปที่ 1 L + M = 3K
   ข้อสรุปที่ 2 I = J

 •  
 •  
 •  
 •  

1 She became so worried that it took almost an hour to______ her.

 •  
 •  
 •  
 •  

2 Carrying these heavy bags up the stairs presented a ______ challenge.

 •  
 •  
 •  
 •  

3 My pockets _____ with a refund from the language school, but my budget was still modest.

 •  
 •  
 •  
 •  

4 The government is concerned about the _______for violence.

 •  
 •  
 •  
 •  

5 Nearly all the farmers in this ______ region are dependent on the country's annual monsoon.

 •  
 •  
 •  
 •  

6 The economic slump in this province following the pullout of troops is a major cause of a

series of troubles occurring here.

 •  
 •  
 •  
 •  

7 Jenny have the alternative of working hard or not working hard and failing the exam.

 •  
 •  
 •  
 •  

8 300 bath is an indemnity per insurance package paid by the post office.

 •  
 •  
 •  
 •  

9 In her biography, Lisa is described as a very industrious singer.

 •  
 •  
 •  
 •  

10 Jame was aware of his responsibilities.

 •  
 •  
 •  
 •  

1

 •  
 •  
 •  
 •  

2

 •  
 •  
 •  
 •  

3

 •  
 •  
 •  
 •  

4

 •  
 •  
 •  
 •  

5

 •  
 •  
 •  
 •  

6

 •  
 •  
 •  
 •  

7

 •  
 •  
 •  
 •  

8

 •  
 •  
 •  
 •  

9

 •  
 •  
 •  
 •  

10

 •  
 •  
 •  
 •  

1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไร

 •  
 •  
 •  
 •  

2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของหน่วยงานใด

 •  
 •  
 •  
 •  

3 ใครเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ก.พ. ย่อมาจากอะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

 •  
 •  
 •  
 •  

6 ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของ "สำนักงาน ก.พ."

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

 •  
 •  
 •  
 •  

8 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของ ก.พ.

 •  
 •  
 •  
 •  

9 สำนักงาน ก.พ. ต้องขึ้นตรงกับใคร

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

 •  
 •  
 •  
 •  

1 ส่วนราชการใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 •  
 •  
 •  
 •  

3 การจัดทำแผน การบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้จัดทำแผนกี่ปี

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่กำหนดให้มีในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ใครคือผู้รักษาการ ตามพระราชกฤษฎีกา

 •  
 •  
 •  
 •  

6 ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ก.พ.ร. ย่อมาจากอะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

8 หลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

9 หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ข้อใดคือสาเหตุในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

 •  
 •  
 •  
 •  

1 ผู้ที่มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง คือใคร

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประชาชนเมื่อติดต่อหน่วยงานราชการ

 •  
 •  
 •  
 •  

3 "สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาหรือผู้กระทำแทน" ข้อใดไม่ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

4 หากท่านไม่พอใจในคำสั่ง ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

 •  
 •  
 •  
 •  

5 คู่กรณี หมายถึงข้อใด

 •  
 •  
 •  
 •  

6 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบคำสั่งทางปกครอง

 •  
 •  
 •  
 •  

8 คู่กรณีสามารถยื่นขอให้พิจารณาใหม่ภายในกี่วัน

 •  
 •  
 •  
 •  

9 ข้อใดไม่ใช่หลักการที่สำคัญของการบังคับทางปกครอง

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ข้อใดไม่ใช่มาตราการบังคับ ทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

 •  
 •  
 •  
 •  

1 การจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งได้กี่ประเภท

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 3/1

 •  
 •  
 •  
 •  

3 การเปลี่ยนชื่อกระทรวง กำหนดให้ตราขึ้นเป็นอะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรี คืออะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ผู้บังคับบัญชาของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือใคร

 •  
 •  
 •  
 •  

6 การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตำรวจให้กำหนดโดยใช้สิ่งใด

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ข้อใครหมายถึงการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

 •  
 •  
 •  
 •  

8 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมคือใคร

 •  
 •  
 •  
 •  

9 การปกครองแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จัดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนใด

 •  
 •  
 •  
 •  

10 การจัดระเบียบบริหาราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร

 •  
 •  
 •  
 •