Conversation

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Conversation

Conversation

เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับข้อสอบภาค ก. (ก.พ.) วิชาภาษาอังกฤษนั้น จะเน้นเรื่องคำถามที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การถามตอบในการทำงาน การสัมภาษณ์งาน การเดินทาง ธุรกิจเป็นต้น โดยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบในส่วนนี้ มีดังต่อไปนี้

 • การทักทาย
 • การแนะนำตัวเอง
 • การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน
 • การเชื้อเชิญ
 • การกล่าวลา
 • การเสนอแนะ / ชักชวน
 • การขอร้อง
 • การขอโทษ
 • การขอบคุณ
 • การช่วยเหลือ
 • การขออนุญาต
 • การแสดงความเห็นใจ
 • การแสดงความยินดี / อวยพร
 • การสอบถามข้อมูล
 • กา...