กำหนดการสอบข้าราชการ กทม. 63 วันไหน

กำหนดการสอบข้าราชการ กทม. 63

กำหนดการสอบข้าราชการ กทม. 63

ตรวจสอบเวลา สถานที่สอบ คลิก

 • เปิดรับสมัครในวันที่ 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสอบที่ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB Netbank/Krungthai Next ภายในวันที่ 22 ม.ค. - 5 ก.พ. 2563
 • สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 25 ก.พ. 2563
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
 • สอบวันที่ 25 ต.ค. 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอประกาศอีกครั้ง
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน รอประกาศอีกครั้ง
แจกฟรี! แจกจริง! ข้อสอบ กทม. สามารถดาวน์โหลด PDF ได้เลย

ตัวอย่างข้อสอบ กทม. พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ กทม. พร้อมเฉลย

คำถามที่พบบ่อย

ข้อ 1. สอบข้าราชการ กทม. ใช้วุฒิอะไรได้บ้าง ?
ตอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 • ปวช.
 • ปวท.
 • ปวส. หรือ อนุปริญญา
 • ปริญญาตรี
ข้อ 2. การสอบข้าราชการ กทม. คืออะไร ?
ตอบ การสอบข้าราชการ กทม. คือ การสอบเพื่อเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ 3. การสอบข้าราชการ กทม. มีทั้งหมดกี่ภาค ?
ตอบ การสอบข้าราชการ กทม. มีทั้งหมด 3 ภาค คือ
 • 1. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป(สามารถใช้ผลการสอบภาค ก ของ ก.พ. ยื่นได้)
 • 2. ภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • 3. ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)
ข้อ 4. ค่าสมัครสอบข้าราชการ กทม.
ตอบ ค่าสมัครสอบข้าราชการ กทม. แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
 • ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ แล้ว ค่าสมัครสอบ 400 บาท
 • ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้ที่ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ แล้ว ค่าสมัครสอบ 500 บาท
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบข้าราชการ กทม. ?
ตอบ ผู้สมัครสอบข้าราชการ กทม. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป นอกจากวุฒิการศึกษาดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ 6. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งในปี 2563
ตอบ ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งมีดังนี้
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 26 ตำแหน่ง จำนวน 743 อัตรา
 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 23 ตำแหน่ง จำนวน 215 อัตรา
ข้อ 7. อัตราเงินเดือนของข้าราชการ กทม.
ตอบ ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือนดังนี้
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • ปวช. อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 • ปวท. และ อนุปริญญา อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 • ปวส. หรือ อนุปริญญา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • ป.ตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 • ป.ตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
คอร์สติวสอบ กทม 63