กฎหมาย กพ ออกอะไรบ้าง

กฎหมาย ก.พ. ออกอะไรบ้าง

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี หรือเรียกง่ายๆว่า วิชากฎหมาย ก.พ. จะประกอบด้วย 6 เรื่องที่ใช้ในการสอบ

 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 2. พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 4. ป.อ.2499 (ในส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
 5. พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่
 6. พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562
 
สรุปคะแนนวิชากฎหมาย 64

 

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี จะมีข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

โดยเกณฑ์คะแนนที่เป็นเกณฑ์คะแนนที่ผ่าน ตามระดับของวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ

เกณฑ์คะแนนวิชากฎหมาย กพ 64

 

ดาวน์โหลด สรุปข่้อสอบกฎหมายออกอะไรบ้าง ?

ดาวโหลด สรุปข่้อสอบกฎหมาย

กรอบแนวข้อสอบวิชากฎหมาย ก.พ.

1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

จะเกี่ยวกับ การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนต่างๆ ซึ่งหลักๆจะมี 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในส่วนต่างๆ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นต้น และใน พ.ร.บ.นี้ ยังรวมไปถึงการรักษาราชการแทนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

แนวคำถามที่พบบ่อย

 1. ประเภทของการบริหารราชการแผ่นดินมีกี่ส่วน
 2. เรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. เรื่องอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในส่วนราชการ
 4. เรื่องการยุบ การโอน จะต้องตราเป็นคำสั่งในลักษณะใด
 5. ผู้ที่มีหน้าที่ในการเข้ามารักษาราชการแทน

 

2. พ.ร.ฎ.หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่มีเป้าหมายในการบริหารและมีแนวทางในการบริหารที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่จะได้รับการบริการจากรัฐ นอกจากนี้จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับ หลักการทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
การทำแผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนลดรายจ่ายอีกด้วย
รวมถึงการใช้วิธีหรือแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลของประชน เพื่อตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว

แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ.หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวคำถามที่พบบ่อย

 1. เป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 2. แนวทางในการบริหารราชการ
 3. วิธีหรือขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
 4. จำนวนปีในการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละฉบับ
 5. วิธีหรือช่องทางที่หน่วยราชการใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนในการให้บริการ
คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก

3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หลักๆเป็นลักษณะของการ มีข้อพิพาทหรือคดีความ จะเป็นในเรื่องของการพิจารณาคำสั่งทางปกครอง การบังคับคำสั่งทางปกครอง และการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง รวมไปถึงความหมายและสิทธิต่างๆของ “คู่กรณี”

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

แนวคำถามที่พบบ่อย

 1. ข้อยกเว้น/บุคคลที่ได้รับยกเว้นในการพิจารณาบังคับทางปกครอง
 2. สิทธิของคู่กรณี
 3. วิเคราะห์สถานการณ์จำลองเกี่ยวกับคู่กรณีที่สามารถกระทำได้/กระทำไม่ได้ เพราะเหตุใด

 

4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ในส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)

นับเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เนื่องจากในเรื่องส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น มีหลายมาตราและลักษณะความผิดจะมีความใกล้เคียงกัน
ในเรื่องนี้ จะกล่าวถึงความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในลักษณะความผิดต่างๆ ที่ถือเป็นความผิดเฉพาะในตำแหน่งหน้าที่

แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ในส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)

แนวคำถามที่พบบ่อย

 1. ยกตัวอย่างลักษณะความผิด และถามมาตราที่เกี่ยวข้อง
 2. ยกตัวอย่างสถานการณ์ของผู้กระทำความผิดและถามบทลงโทษ
 3. วิเคราะห์ว่าเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ พร้อมบอกเหตุผล
 4. โทษสูงสุด คือ ความผิดในมาตราอะไร

 

5. พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่

เป็นลักษณะในเรื่องการพิจารณาความผิด ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงเรื่องการฟ้องร้อง สิทธิของการฟ้องร้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่กรณีต่างๆ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่

แนวคำถามที่พบบ่อย

 1. ยกตัวอย่างสถานการณ์ แล้วให้วิเคราะห์ว่า มีความผิดอย่างไร
 2. ยกตัวอย่างสถานการณ์ แล้วให้วิเคราะห์การฟ้องร้องที่สามารถกระทำได้

 

6. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

จะเป็นเรื่องการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในเรื่องอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

แนวคำถามที่พบบ่อย

 1. ยกตัวอย่างสถานการณ์ แล้วให้ประเมินว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในข้อใด
  ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมได้ถูกต้องเหมาะสม
 2. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในเรื่องคุณสมบัติที่จะต้องมี
 3. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
หนังสือสอบ-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)
คอร์สติวสอบ กพ 64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
บทความล่าสุด