ประกาศ! กำหนดการสอบ ก.พ. 63 ภาคพิเศษ สมัครสอบวันไหน ดูเลย

สมัครสอบ ก.พ. 63 วันไหน

การสอบ ก.พ. ภาค ก (พิเศษ)

การสอบ ก.พ. ภาค ก (พิเศษ) เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบภาค ก. (ยังสอบ ก.พ. ภาค ก ไม่ผ่าน) เท่านั้น ซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ”

สมัครสอบ กพ พิเศษ 63

กำหนดการสอบ ก.พ. (ภาค ก พิเศษ) เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ข ให้สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการภายในวันที่ 3 มกราคม 2563
 • จะเปิดรับสมัครในวันที่ 10 - 30 มกราคม 2563
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสอบที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 10 - 31 มกราคม 2563
 • อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2563
 • สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • กำหนดการสอบข้อเขียน 29 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลสอบ 30 เมษายน 2563
สมัครสอบ กพ พิเศษ 63

กำนดการสมัครสอบ ก.พ. 63

ประมาณช่วงเวลาการสมัครสอบ ก.พ. 63 อ้างอิงช่วงเวลาจากการสอบปี 62 เนื่องจากยังไม่มีประกาศ

กำนดการสมัครสอบ กพ 63
สมัครสอบ กพ พิเศษ 63

รายชื่อสนามสอบ ก.พ. (อ้างอิงปี 62)

สถานที่สอบ ก.พ. กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม
 • โรงเรียนปทุมวิไล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • โรงเรียนธัญรัตน์
 • โรงเรียนธัญบุรี
 • โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 • โรงเรียนปากเกร็ด
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
 • โรงเรียนชลประทานวิทยา
 • โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 • โรงเรียนเขมาภิรตาราม
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน
สถานที่สอบ ก.พ. พระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
 • โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์วาสุกรี)
 • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
 • โรงเรียนประตูชัย
สถานที่สอบ ก.พ. ราชบุรี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • โรงเรียนนารีวิทยา
 • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • โรงเรียนนารีวิทยา
 • โรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานที่สอบ ก.พ. ฉะเชิงเทรา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สถานที่สอบ ก.พ. ชลบุรี
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
 • โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
 • สถาบันการพลศึกษาชลบุรี วิทยาเขตชลบุรี
 • โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
 • โรงเรียนแสนสุข
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • โรงเรียนศรีราชา
 • โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
สถานที่สอบ ก.พ. เชียงใหม่
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ (น้ำคือ)
 • โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
 • โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สถานที่สอบ ก.พ. พิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 • โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ พิษณุโลก
 • โรงเรียนจ่านกร้อง
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 • โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
 • โรงเรียนผดุงราษฏร์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ พิษณุโลก
สถานที่สอบ ก.พ. นครราชสีมา
 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • โรงเรียนสุขานารี
 • โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกล พณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)
 • โรงเรียนบุญวัฒนา
 • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 • โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
สถานที่สอบ ก.พ. อุดรธานี
 • โรงรียนอุดรพิทยานุกูล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • โรงรียนอุดรพิทยานุกูล
 • โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 • โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
 • โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สถานที่สอบ ก.พ. อุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • โรงเรียนวิจิตราพิทยา
 • โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 • โรงเรียนนารีนุกูล
 • โรงเรียนปทุมพิทยาคม
 • โรงเรียนวารินชําราบ
สถานที่สอบ ก.พ. ขอนแก่น
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงเรียนขามแก่นนคร
 • โรงเรียนกัลยาณวัตร
 • โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 • โรงเรียนนครขอนแก่น
สถานที่สอบ ก.พ. สุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 • โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
สถานที่สอบ ก.พ. สงขลา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ
 • โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี)
 • โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 • โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์
 • โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2(บ้านพรุ)
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 • โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 • โรงเรียนแจ้งวิทยา
 • โรงเรียนวิเชียรชม

คำถามที่พบบ่อย

ข้อ 1. ใช้วุฒิอะไร สอบ ก.พ. ได้บ้าง ?
ตอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ในระดับ
 • ปวช.
 • ปวท.
 • อนุปริญญา
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
ข้อ 2. สมัคร สอบ ก.พ. วันไหน ?
ตอบ การสอบ ก.พ. ภาคทั่วไป ปกติจะรับสมัครช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งสามารถสมัครได้ผ่านทางอืนเตอร์เน็ต และจะเริ่มสอบจริงเดือนมิถุนายน
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. ?
ตอบ ผู้สมัครสอบ ก.พ. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป นอกจากวุฒิการศึกษาดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ 4. สมัครสอบ ก.พ. ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ตอบ ผู้สนใจสมัครสอบ ต้องเตรียมข้อมูลสำหรับสมัคร ดังนี้
 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชน ทั้งหน้าและหลังบัตร
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • วุฒิที่ใช้ในการสมัคร
 • รหัสผ่านสำหรับดูคะแนน
 • รูปถ่ายหน้าตรง สำหรับอัพโหลดเข้าระบบ เพื่อติดบัตรเข้าสอบ