ประกาศ! กำหนดการสอบ ก.พ. 63 ภาคพิเศษ สมัครสอบวันไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สมัครสอบ ก.พ. 63 วันไหน

การสอบ ก.พ. ภาค ก (พิเศษ)

การสอบ ก.พ. ภาค ก (พิเศษ) เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบภาค ก. (ยังสอบ ก.พ. ภาค ก ไม่ผ่าน) เท่านั้น ซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ”

สมัครสอบ กพ พิเศษ 63

กำหนดการสอบ ก.พ. (ภาค ก พิเศษ) เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ข ให้สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการภายในวันที่ 3 มกราคม 2563
 • จะเปิดรับสมัครในวันที่ 10 - 30 มกราคม 2563
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสอบที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 10 - 31 มกราคม 2563
 • อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2563
 • สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • กำหนดการสอบข้อเขียน 29 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลสอบ 30 เมษายน 2563
สมัครสอบ กพ พิเศษ 63
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 539 บาท (จัดส่งฟรี)

กำหนดการสมัครสอบ ก.พ. 63

ประมาณช่วงเวลาการสมัครสอบ ก.พ. 63 อ้างอิงช่วงเวลาจากการสอบปี 62 เนื่องจากยังไม่มีประกาศ

กำนดการสมัครสอบ กพ 63
สมัครสอบ กพ พิเศษ 63

รายชื่อสนามสอบ ก.พ. (อ้างอิงปี 62)

สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม
 • โรงเรียนปทุมวิไล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • โรงเรียนธัญรัตน์
 • โรงเรียนธัญบุรี
 • โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 • โรงเรียนปากเกร็ด
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
 • โรงเรียนชลประทานวิทยา
 • โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 • โรงเรียนเขมาภิรตาราม
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
 • โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์วาสุกรี)
 • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
 • โรงเรียนประตูชัย
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด ราชบุรี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • โรงเรียนนารีวิทยา
 • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • โรงเรียนนารีวิทยา
 • โรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด ชลบุรี
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
 • โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
 • สถาบันการพลศึกษาชลบุรี วิทยาเขตชลบุรี
 • โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
 • โรงเรียนแสนสุข
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • โรงเรียนศรีราชา
 • โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด เชียงใหม่
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ (น้ำคือ)
 • โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
 • โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด พิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 • โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ พิษณุโลก
 • โรงเรียนจ่านกร้อง
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 • โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
 • โรงเรียนผดุงราษฏร์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ พิษณุโลก
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด นครราชสีมา
 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • โรงเรียนสุขานารี
 • โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกล พณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.)
 • โรงเรียนบุญวัฒนา
 • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 • โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด อุดรธานี
 • โรงรียนอุดรพิทยานุกูล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • โรงรียนอุดรพิทยานุกูล
 • โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 • โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
 • โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด อุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • โรงเรียนวิจิตราพิทยา
 • โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 • โรงเรียนนารีนุกูล
 • โรงเรียนปทุมพิทยาคม
 • โรงเรียนวารินชําราบ
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด ขอนแก่น
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงเรียนขามแก่นนคร
 • โรงเรียนกัลยาณวัตร
 • โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 • โรงเรียนนครขอนแก่น
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 • โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
สถานที่สอบ ก.พ. จังหวัด สงขลา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ
 • โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี)
 • โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 • โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์
 • โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2(บ้านพรุ)
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 • โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 • โรงเรียนแจ้งวิทยา
 • โรงเรียนวิเชียรชม

คำถามที่พบบ่อย

ข้อ 1. สอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไรได้บ้าง ?
ตอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ในระดับ
 • ปวช.
 • ปวท.
 • อนุปริญญา
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
ข้อ 2. สมัคร สอบ ก.พ. วันไหน ?
ตอบ การสอบ ก.พ. ภาคทั่วไป ปกติจะรับสมัครช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งสามารถสมัครได้ผ่านทางอืนเตอร์เน็ต และจะเริ่มสอบจริงเดือนมิถุนายน
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. ?
ตอบ ผู้สมัครสอบ ก.พ. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป นอกจากวุฒิการศึกษาดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ 4. สมัครสอบ ก.พ. ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ตอบ ผู้สนใจสมัครสอบ ต้องเตรียมข้อมูลสำหรับสมัคร ดังนี้
 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชน ทั้งหน้าและหลังบัตร
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • วุฒิที่ใช้ในการสมัคร
 • รหัสผ่านสำหรับดูคะแนน
 • รูปถ่ายหน้าตรง สำหรับอัพโหลดเข้าระบบ เพื่อติดบัตรเข้าสอบ
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 539 บาท (จัดส่งฟรี)