สรุประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก.พ. แบบเข้าใจง่ายๆ เตรียมพร้อมก่อนสอบปี 63

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2534 (ฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ 8 ให้ไว้ ณ 3 ธันวาคม 2553 โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ)

การบริหารราชการแผ่นดินนี้ ต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าลดขั้นตอนการทำงานลดภารกิจ
กระจายภารกิจยุบหน่วยงานที่ไม่จำเป็นกระจายทรัพยากร
กระจายอำนาจตอบสนองความต้องการประชาชนอำนวยความสะดวก

 

หนังสือสอบ กพ 63>
สั่งซื้อหนังสือสอบ ก.พ. 63 ราคา 390 บาท (จัดส่งฟรี)

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

การจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนกลาง

**มีฐานะเป็นนิติบุคคล**