การเชื่อมข้อความ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า การเชื่อมข้อความ

การเรียงประโยค

สำหรับการสอบ กพ. ในเรื่องของการเรียงประโยค จะเน้นในเรื่องของการเรียงข้อความและการเชื่อมข้อความ

การเรียงประโยค

จะมี 2 รูปแบบ 

1. คำถามในลักษณะ "ข้อความใดอยู่ลำดับที่... (ลำดับที่ 1,2,3 และ 4)   ในลักษณะนี้ เราจะต้องอ่านและเรียงประโยคให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงจะตอบคำถามได้

2. คำถามในลักษณะ การเรียงประโยคโดยดูที่ความสมบูรณ์ของประโยค  ในลักษณะนี้ จะเป็นคำถามที่มีคำตอบ ของการเรียงมาแล้วให้เราเลือก เช่น 1,3,2,4 // 4,2,1,3// 3,2,4,1 เป็นต้น

*ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนมากข้อสอบจะเป็นไปในลักษณะแบบที่ 1 มากกว่า