ภาษาอังกฤษ-กพ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษาอังกฤษ-กพ

Conversation

เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับข้อสอบภาค ก. (ก.พ.) วิชาภาษาอังกฤษนั้น จะเน้นเรื่องคำถามที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การถามตอบในการทำงาน การสัมภาษณ์งาน การเดินทาง ธุรกิจเป็นต้น โดยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบในส่วนนี้ มีดังต่อไปนี้

 • การทักทาย
 • การแนะนำตัวเอง
 • การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน
 • การเชื้อเชิญ
 • การกล่าวลา
 • การเสนอแนะ / ชักชวน
 • การขอร้อง
 • การขอโทษ
 • การขอบคุณ
 • การช่วยเหลือ
 • การขออนุญาต
 • การแสดงความเห็นใจ
 • การแสดงความยินดี / อวยพร
 • การสอบถามข้อมูล
 • กา...
Structure

Article (คำนําหน้าคำนาม) แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. Indefinite Article เป็น article ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ทั่วไปที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ a, an

2. Definite Article เป็น article ใช้นำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง หรือบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้แก่ the

1. Indefinite Article

1.1 ใช้ “a” นําหน้าคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก

a cat = แมวตัวหนึ่ง

a car = รถคันหนึ่ง

a university = มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นต้น

1.2 ใช้ “an” นําหน้าคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก ที่ขึ้นต้นด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษาอังกฤษ-กพ

ข้อสอบ ก.พ 64 ออกอะไรบ้าง
การสอบ ก.พ. ในปี 64 วิชาที่ใช้ในการสอบจะยังใช้เกณฑ์เดิมตามปี 63
ที่มีการเพิ่มมา 1 วิชา คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี...