ภาษาอังกฤษ-กพ

ภาษาอังกฤษ-กพ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษาอังกฤษ-กพ

Conversation

เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับข้อสอบภาค ก. (ก.พ.) วิชาภาษาอังกฤษนั้น จะเน้นเรื่องคำถามที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การถามตอบในการทำงาน การสัมภาษณ์งาน การเดินทาง ธุรกิจเป็นต้น โดยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบในส่วนนี้ มีดังต่อไปนี้

 • การทักทาย
 • การแนะนำตัวเอง
 • การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน
 • การเชื้อเชิญ
 • การกล่าวลา
 • การเสนอแนะ / ชักชวน
 • การขอร้อง
 • การขอโทษ
 • การขอบคุณ
 • การช่วยเหลือ
 • การขออนุญาต
 • การแสดงความเห็นใจ
 • การแสดงความยินดี / อวยพร
 • การสอบถามข้อมูล
 • กา...
Structure

Article (คำนําหน้าคำนาม) แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. Indefinite Article เป็น article ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ทั่วไปที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ a, an

2. Definite Article เป็น article ใช้นำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง หรือบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้แก่ the

1. Indefinite Article

1.1 ใช้ “a” นําหน้าคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก

a cat = แมวตัวหนึ่ง

a car = รถคันหนึ่ง

a university = มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นต้น

1.2 ใช้ “an” นําหน้าคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก ที่ขึ้นต้นด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษาอังกฤษ-กพ

ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง
การสอบ ก.พ. ในปี 63 มีการเพิ่มวิชาสอบขึ้นใหม่ 1 วิชา
คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นวิช...

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษาอังกฤษ-กพ

1 You want to know about your friend’s future plans, so you say : …………………

 •  
 •  
 •  
 •  

2 You are thirsty. You say to your friend : …………………

 •  
 •  
 •  
 •  

3 Tom have just said something which make your friend upset . He apologize to her. He say : ………………

 •  
 •  
 •  
 •  

4 A secretary is late for a meeting for the first time. She gives an excuse that she had to take her daugther to the doctor. Her boss says: …………………

 •  
 •  
 •  
 •  

5 There is a phone call for a person who doesn’t work in your office. You answer the phone and say: …………………

 •  
 •  
 •  
 •  

6 Recently Tom…………….his grandfather

 •  
 •  
 •  
 •  

7 As president of WeBest Company, I would like to thank our business partners………………… contributed to our success.

 •  
 •  
 •  
 •  

8 A Chinese tourist died in Thailand after…………….from Influenza.

 •  
 •  
 •  
 •  

9 That old women spends her money carefully;................., she has become rich.

 •  
 •  
 •  
 •  

10 He came late because his flight……………..

 •  
 •  
 •  
 •  

11 Please ……….. this magazine and put it in my suitcase.

 •  
 •  
 •  
 •  

12 The athlete has already jumped off the ……….. into the water.

 •  
 •  
 •  
 •  

13 The results of the tests were too ……….. to change the scientists' opinions.

 •  
 •  
 •  
 •  

14 Eagles ……….. during the cooler months of the year.

 •  
 •  
 •  
 •  

15 Mr. Julian will ……….. as Ms. Lila's replacement when she retires from her position.

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

Passage 1

School in ancient time

In Greece, 2,500 years ago, only the sons of rich people went to school, and they started around the age of seven. Students first learned to read and write syllables and then words, and then they copied famous sayings. They wrote on wax tablets with a stylus, which was like a pen. After they learned to read and write, they used to study Greek poetry and historical works. Music was an important part of their education, and so was physical training. Girls stayed at home with their mothers and learned how to keep the house.

In ancient Rome, boys and girls from wealthy families received a bilingual education. They had to study Greek and Latin. Students usually had classes outside, if the weather was good, or in the teacher’s house. Teachers used to beat students who didn’t pay attention or who were lazy.

In ancient China, many children never got a chance to go to school. With the Han dynasty (206 B.C.–220 A.D.), the emperor paid for free education. Only boys were allowed to study. They typically used to start school when they were about six years old, and there was one teacher for the whole school. There weren’t any math or science lessons. Students learned to read and write, and they used to memorize pages of the great Chinese philosopher Confucius. His teachings stressed the importance of duty, family, and hard work. Boys used to work very hard to pass the government tests. Students with the highest scores could get a job in the government. Around 500 A.D., girls also began to learn how to read and write in Buddhist temples, which were spreading in China.

Ref: New World 4 & 6

 

16 Which civilizations is the passage about?

 •  
 •  
 •  
 •  

17 What was similar about Greek and Roman education?

 •  
 •  
 •  
 •  

18  ……………..was an important part of the ancient Greek education.

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

Passage 2

Looking to get off the map? Mongolia is your answer. With the lowest population density of any sovereign nation in the world and an estimated 250 sunny days per year, the landlocked country is known as "The land of Blue Skies." Here, long stretches of road reveal vast empty spaces and an occasional nomadic herder, which still forms the basis of living for many of the less than 3 million native Mongolians.

The people are justly proud of their heritage and history, having controlled an empire that once spread as far as Eastern Europe and China. Today, a tourist in Mongolia can spend time hiking, horseback riding, fishing, munching on mutton and drinking airag, the fermented mare's milk that is the national drink. The highlight of any trip to Mongolia will be the great outdoors and encounters with the hospitable locals who still care for it.

Ref: New World 4 & 6

 

19 Which of the following is NOT true according to the passage?

 •  
 •  
 •  
 •  

20 The phrase "munching on" mean ……………..

 •  
 •  
 •  
 •  

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

Passage 3

On a warm summer's evening in a Madrid park, about 30 diners enjoy an open-air meal of sautéed vegetables and mixed salad - all fresh from the waste bin. It's junk food, quite literally. To fight waste, this group of environmentalists occasionally gathers for a "junk food" dining experience open to the whole neighborhood.

The previous evening, dragging their shopping carts, they searched through the waste bins of food shops on the hunt for discarded ingredients that are still good to eat. After a useless first hour, they finally hit pay dirt in a rubbish container outside a fruit and vegetable store. " It's a good haul. Most of it's in good condition," said 50- year-old Txomin Calvo.

The dinners began in 2010 when the group wanted to do something about the amount of good food going to waste. " To make it more than just a protest, we use it to give free food to people in difficulty." Mr. Calvo said. The timing is right for Spain, which is in a deepening recession and suffering a financial crisis. One in four people in the workforce is unemployed, and 21.8% of the population was living below the poverty line in 2011.

The environmentalists are on a mission to stop wastage. In Spain, the equivalent of 163 kg of food per person is thrown out every year. Across the European Union the wastage is even higher at 179 kg. "The aim is to try to promote moderate, responsible consumption. We don't have unlimited resources and we have to share with those who need it more." said Miguel Carreno, another member of the group.

In May 2011, a UN Food and Agriculture Organization (FAO) report said to many shopkeepers and consumers were throwing out food that was perfectly fit to eat because of excessive attention to outside appearance.

Activists also want to reform the law: shopkeepers are barred from donating out-of-date food and people who rummage through the bins in Madrid risk a fine. But for now, they just want to expand their protest with more diners. "We would like this initiative to spread to every district." they said.

Ref: New World 4 & 6

 

21 The phrase" junk food" used in the article refers to food that……………

 •  
 •  
 •  
 •  

22 The park dinners are……………..

 •  
 •  
 •  
 •  

23 The clause "they finally hit pay dirt... means ……………..

 •  
 •  
 •  
 •  

24  What is the main purpose of arranging the park dinner?

 •  
 •  
 •  
 •  

25 The author of the article specifically mentions the effects of the euro crisis to explain ……………..

 •  
 •  
 •  
 •