ข้อสอบ ก.พ 64 ออกอะไรบ้าง

การสอบ ก.พ. ในปี 64 วิชาที่ใช้ในการสอบจะยังใช้เกณฑ์เดิมตามปี 63
ที่มีการเพิ่มมา 1 วิชา คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับข้าราชการ

ถ้าคุณกำลังจะเข้าสอบ ก.พ.ในปี 2564 นี้และยังสงสัยว่า

 • ช้อสอบ ก.พ. มีกี่ข้อ?
 • ข้อสอบก.พ. ออกเรื่องอะไรบ้าง?

บทความนี้จะตอบคำถามเหล่านี้ให้คุณ

 
คะแนนสอบ ก.พ. กี่คะแนน

สำหรับการสอบคัดเลือก ก.พ. ในปี 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของวิชาที่ใช้สอบ โดยมีการเพิ่มรายวิชากฎหมายเข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 6 หัวข้อ

 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 2. พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 4. ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
 5. พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่
 6. พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562
 

เรื่องที่ออกสอบ ก.พ. 64

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นกาารทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูล
 • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 
การสอบ ก.พ. เกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านนั้นจะแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสมัครสอบ

เกณฑ์คะแนน ก.พ. 64

ข้อสอบกฎหมาย ก.พ. ออกอะไรบ้าง

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบคะแนนเต็มคะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

10060

2. วิชาภาษาอังกฤษ

5025

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

5030

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบคะแนนเต็มคะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

10065

2. วิชาภาษาอังกฤษ

5025

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

5030

จำนวนข้อสอบ (อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 63)

คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย 50 ข้อ

อนุกรม5
เลขทั่วไป5
ตาราง5
เงื่อนไขสัญลักษณ์10
เงื่อนไขภาษา5
เรียงประโยค5
สรุปความ10
อุปมาอุปไมย5

กฎหมาย 25 ข้อ

พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน6
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี6
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง6
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม3
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2
ประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ2

ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ

CONVERSATION5
VOCABULARY5
STRUCTURE5
READING10

จำนวนข้อที่ต้องทำได้ (ระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี)

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ออกอะไรบ้าง
ข้อสอบกฎหมาย ก.พ. ออกอะไรบ้าง
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)
คอร์สติวสอบ กพ 64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
บทความล่าสุด