สาระสำคัญของเรื่อง

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สาระสำคัญของเรื่อง

บทความ

ลักษณะของบทความสั้น จะเป็นบทความทั่วไป ทีมีความยาว 3-5 บรรทัด ส่วนลักษณะของบทความยาว จะมีความยาวมากกว่า 10 บรรทัด  จะเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป เช่น การออกกำลังกาย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ข่าวสาร การป้องกันโรค เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่คำถามที่พบมากสำหรับการอ่านบทความ คือ การหาใจความสำคัญ การหาข้อสรุป ถามความไม่ถูกต้อง ความถูกต้องโดยรวมของข้อความ ถามเกี่ยวกับความคิดของผู้เขียน

การสรุปความ

การสรุปความ คือ การสรุปใจความสำคัญ จากการฟังหรือการอ่านบทความ โดยหยิบเอาใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญของเรื่องให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อเรื่อง รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของผู้เขียนว่าต้องการส่งสารในลักษณะใด เช่น แนะนำ ยกย่อง ตักเตือน ประชด หรือตำหนิ เป็นต้น

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สาระสำคัญของเรื่อง

1 ข้อใดให้ความหมายของ “สังคมอิ่มตัว” ได้ดีที่สุด

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

3 บทความนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ข้อใดคือสาระสําคัญของบทความนี้

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ข้อใดแสดงให้เห็นศักยภาพของผู้หญิงได้ชัดเจนที่สุด

สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

2 วัณโรค : อหิวาตกโรค         ?  :  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

6 วิตามิน : ผลไม้       ?   :   ?

 •  
 •  
 •  
 •