ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ เสมือนจริง

ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

คำอธิบาย

เอกสารชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อสอบที่ใช้ในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยจะมีข้อสอบ 3 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
  • ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
  • ส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

ในการทำข้อสอบ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จะใช้เวลาในการทำ รวม 2 ชั่วโมง และส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ จะใช้เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  • ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถด้านเหตุผล ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ หรือข้อความ การหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  • ความเข้าใจในภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ
  • การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  • ความเข้าใจในภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ รวมไปถึงการสรุปความและการตีความ
  • การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ