ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

คำอธิบาย

เอกสารชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อสอบที่ใช้ในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยจะมีข้อสอบ 3 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย)
  • ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
  • ส่วนที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ในการทำข้อสอบ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 จะใช้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  • เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  • เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

สามารถดูเกณฑ์ผ่านของแต่ละวุฒิได้ที่ คลิก