ได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่านก.พ.

ได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่านก.พ.

การสอบ ก.พ. เกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านนั้นจะแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสมัครสอบ

เกณฑ์คะแนน ก.พ. 63

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบคะแนนเต็มคะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

10060

2. วิชาภาษาอังกฤษ

5025

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

5030

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบคะแนนเต็มคะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

10065

2. วิชาภาษาอังกฤษ

5025

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

5030

สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษสามารถส่งหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(CU-TEP, TOEIC, TOEFL, IELTS และ TU-GET) ย้อนหลังได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาเราสามารถสอบภาษาอังกฤษก่อนได้โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้มีดังนี้

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้คะแนนเต็มคะแนนต้องได้อย่างน้อย
TOEFL12060
TOEIC990495
IELTS94.5
CU-TEP12060
TU-GET1000500

** ผลการทดสอบที่นำไปยื่นต้องยังไม่หมดอายุ **

จำนวนข้อสอบ (อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. พิเศษ ปี 63)

คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย 50 ข้อ

อนุกรม5
เลขทั่วไป5
ตาราง5
เงื่อนไขสัญลักษณ์10
เงื่อนไขภาษา5
เรียงประโยค5
สรุปความ10
อุปมาอุปไมย5

กฎหมาย 25 ข้อ

พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน6
พ.ร.ฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี6
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง6
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม3
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2
ประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ2

ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ

CONVERSATION5
VOCABULARY5
STRUCTURE5
READING10

จำนวนข้อที่ต้องทำได้

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ออกอะไรบ้าง
ข้อสอบกฎหมาย ก.พ. ออกอะไรบ้าง
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)
บทความล่าสุด
คอร์สติวสอบ กพ 64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด