ความรู้ความสามารถทั่วไป-กพ

ความรู้ความสามารถทั่วไป-กพ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ความรู้ความสามารถทั่วไป-กพ

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ความรู้ความสามารถทั่วไป-กพ

ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง
การสอบ ก.พ. ในปี 63 มีการเพิ่มวิชาสอบขึ้นใหม่ 1 วิชา
คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นวิช...
วิธีทำโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์

จับมือทำเงื่อนไขสัญลักษณ์ทีละขั้นตอน (Step by Step)

เงื่อนไขสัญลักษณ์เป็นข้อสอบที่ดูเหมือนจะยาก แต่ถ้ารู้หลักการทำข้อสอบแล้วจะเป็นเรื่องท...

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ความรู้ความสามารถทั่วไป-กพ

1  3   8   12   24   60   96   ?

 •  
 •  
 •  
 •  

3   3   9   7   63   5   7   10   70   7   5   13   65   9   3   16   ?

 •  
 •  
 •  
 •  

4  28   16   56   36   224   64   448   100   ?

 •  
 •  
 •  
 •  

5   57       1210       2224       4644       ?

 •  
 •  
 •  
 •  

 

6 เด็ก 7 คน กินนม 15 กล่องหมดใน 2 วัน ถ้าเด็ก 4 คนกินนมใน 7 วัน จะต้องใช้นมกี่กล่อง

 •  
 •  
 •  
 •  

7 กล่องสี่เหลี่ยมจตุรัสมีเส้นขอบกี่เส้น

 •  
 •  
 •  
 •  

8 นาฬิกาบ้านยาย เดินเร็วไปนาทีละ 1 วินาทีครึ่ง ถ้าตั้งให้ตรงเวลาจริงเมื่อเวลาเที่ยงวัน เมื่อเวลา 17.02 นาฬิกา นาฬิกาบ้านยายเรือนนี้จะชี้เวลาเท่าไร

 •  
 •  
 •  
 •  

9 ลูกสาวและแม่ มีสัดส่วนของอายุ 4:5 ปัจจุบันลูกสาวอายุ 28 ปี อยากทราบว่า ต้องย้อนไปกี่ปี สัดส่วนระหว่างอายุลูกสาวกับแม่จะเท่ากับ 1:2

 •  
 •  
 •  
 •  

10  กำหนดให้ 2  *  4 =  14

      และ 3  *  5 = 23

      จงหาค่า 4  *  6 =  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

การจําหน่ายน้ำผลไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม (หน่วย : กล่อง)

11 ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ยอดจําหน่ายของดอยคำมีจํานวนมากกว่าอันดับที่ 4 เป็นจํานวนกี่กล่อง

 •  
 •  
 •  
 •  

12 ยอดจําหน่ายน้ำผลไม้ของเดือนมกราคมมากกว่าเดือนมีนาคมคิดเป็นร้อยละเท่าใด

 •  
 •  
 •  
 •  

13 น้ำผลไม้ที่จําหน่ายมากเป็นอันดับ 2 มียอดจําหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณกี่กล่องต่อเดือน

 •  
 •  
 •  
 •  

14 หากโดยเฉลี่ยแล้วทิปโก้จําหน่ายราคากล่องละ 65 บาท อยากทราบว่า มูลค่าการจําหน่ายเดือนกุมภาพันธ์ มากกว่าเดือนเมษายนเป็นจํานวนกี่บาท

 •  
 •  
 •  
 •  

15 จากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

16

 •  
 •  
 •  
 •  

17

 •  
 •  
 •  
 •  

18

 

 •  
 •  
 •  
 •  

19

 •  
 •  
 •  
 •  

20

 •  
 •  
 •  
 •  

 

21 ถ้าใครพลาดรถไฟขบวนแรกแล้วจะมาทำงานสาย นายสมชายมาทำงานสาย สรุปได้ว่า

 •  
 •  
 •  
 •  

22 อากาศหนาวเพราะฝนตก วันนี้อากาศไม่หนาว ฉะนั้น

 •  
 •  
 •  
 •  

23 “คนที่วิ่งออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง คนที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนจะมีสุขภาพจิตที่ดี คนที่ มีสุขภาพจิตดีทุกคนจะไม่พบกับความล้มเหลว” ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

 •  
 •  
 •  
 •  

25 “คนญี่ปุ่นทุกคนเป็นคนมีวินัย คนที่มีวินัยทุกคนเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิต คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคน จะไม่ยากจน” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 •  
 •  
 •  
 •  

จงอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 31-35

1. วิชิตไม่ดื่มสุรา
2. วิชุดาเป็นพยาบาล
3. พี่น้องของวิชุดาทุกคนดื่มสุรา
4. วิชัยน้องของวิชุดาอีกคนหนึ่งเป็นครู
5. วิศรุตน้องของวิชุดาอีกคนหนึ่งเป็นครู
6. พิพัฒน์ดื่มสุรา
7. สามีของนิรมลไม่ดื่มสุรา
8. พิพัฒน์เป็นเพื่อนกับวิชัย
9. กวินทร์เป็นพี่น้องของวิชุดา

31 ข้อสรุปที่ 1 วิศรุตดื่มสุรา

     ข้อสรุปที่ 2 ตำรวจบางคนดื่มสุรา

 •  
 •  
 •  
 •  

32 ข้อสรุปที่ 1 วิชิตเป็นญาติวิชุดา

     ข้อสรุปที่ 2 วิชัยไม่ดื่มสุรา

 •  
 •  
 •  
 •  

36  มีด  : หนังสือ          ? : ?

 •  
 •  
 •  
 •  

37  ค้อน  :  ตะปู         ? : ?

 •  
 •  
 •  
 •  

38  ฮ่องกง : ฟิลิปปินส์         ? : ?

 •  
 •  
 •  
 •  

39  กวาง  :  แมว         ? : ?

 •  
 •  
 •  
 •  

40 ไข้เลือดออก :  เบาหวาน         ? : ?

 •  
 •  
 •  
 •  

33 ข้อสรุปที่ 1 ตำรวจทุกคนดื่มสุรา

     ข้อสรุปที่ 2 ภรรยาของวิชิตไม่ชอบดื่มสุรา

 •  
 •  
 •  
 •  

34 ข้อสรุปที่ 1 สามีของนิรมลเป็นญาติกับวิชุดา

     ข้อสรุปที่ 2 พิพัฒน์เป็นตำรวจ

 •  
 •  
 •  
 •  

35 ข้อสรุปที่ 1 กวินทร์เป็นเพื่อนกับพิพัฒน์

     ข้อสรุปที่ 2 พี่น้องบางคนของวิชุดารับข้าราชการ

 •  
 •  
 •  
 •  

จงอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 26-30

26 ข้อสรุปที่ 1     B < F

     ข้อสรุปที่ 2     F + C < A + B

 •  
 •  
 •  
 •  

27 ข้อสรุปที่ 1     C > E

     ข้อสรุปที่ 2     F > J + G

 •  
 •  
 •  
 •  

28 ข้อสรุปที่ 1      J2 > G 

     ข้อสรุปที่ 2     E + F > A + 2H 

 •  
 •  
 •  
 •  

29 ข้อสรุปที่ 1     A < D

     ข้อสรุปที่ 2     3H < F

 •  
 •  
 •  
 •  

30 ข้อสรุปที่ 1     E + D > F

     ข้อสรุปที่ 2     A > B + E

 •  
 •  
 •  
 •