สอบ ก.พ. คืออะไร? ทำไมคุณต้องสอบ ก.พ.?

สอบก.พ. คืออะไร?

สอบ ก.พ. คือ การสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้ามาทำงานในหน่วยงานราชการ การสอบ ก.พ. จึงเปรียบเสมือนตัวกลาง ในการเชื่อมระหว่างคนที่สนใจทำงานในส่วนราชการกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาครัฐ ก.พ. หรือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือ การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาบริหารงานในหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นการคัดเลือกบุคคลให้ได้มาซึ่งความรู้ความสามารถ

วัตถุประสงค์ของการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกบุคคล ถือเป็นการสอบที่ใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สอบ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบ ภาค ก. จะมีตัวชี้วัดผลการสอบคัดเลือก แบ่งได้ 3 ตัวชี้วัด คือ

 • วัดความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning Ability)
 • วัดความสามารถทางด้านตัวเลข (Numerical Ability)
 • วัดความสามารถทางด้านภาษา (Veerbal Ability)

จะสอบก.พ.ต้องมีคุณสมบัติและอายุยังไง?

 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (18 ปีขึ้นไป ไม่มีกำหนดอายุสูงสุด)

สอบก.พ.ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร?

 1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 3. ระดับวุฒิปริญญาตรี
 4. ระดับวุฒิปริญญาโท

สอบก.พ. ระดับ 1 2 3 คืออะไร?

การสอบก.พ.จะแบ่งระดับตามวุฒิที่ใช้สมัคร โดยมีทั้งหมด 4 ระดับ
 • ระดับ 1 คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 • ระดับ 2 คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • ระดับ 3 คือระดับปริญญาตรี
 • ระดับ 4 คือระดับปริญญาโท

สอบก.พ. สอบได้กี่ครั้ง? และมีอายุกี่ปี?

สอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถลงสมัครได้ทุกปี และการสอบก.พ.นั้นไม่มีวันหมดอายุดังนั้นถ้าผ่านแล้วไม่ต้องกลับมาสอบใหม่

การสอบ ก.พ. แบ่งออกเป็นกี่ภาค ?

การสอบ ก.พ. แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ
 • ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป เป็นประตูด่านแรกที่ต้องสอบให้ผ่าน ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านทั้ง 3 วิชา
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการคิดและวิเคราะห์(คณิตและภาษาไทย)
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. ความรู้และลักษณะการเป็นช้าราชการที่ดี(กฎหมาย กพ)
  รายละเอียดของข้อสอบ ก.พ. อ่านต่อที่ ข้อสอบ ก.พ.ออกอะไรบ้าง
 • ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นการสอบที่เน้นใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นิติกร, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยข้อสอบจะเป็นการสอบแบบข้อเขียน (และผู้สอบต้องนำหนังสือรับรองมายืนยันว่าได้สอบผ่าน ภาค ก. แล้วจึงจะสมัครได้)
  1. คุณสมบัติผู้สอบ : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก่อน
  2. ผู้จัดสอบ : หน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัคร
 • ภาค ค คือ การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง  อาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบจิตวิทยา เป็นต้น
  1. คุณสมบัติผู้สอบ : ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน
  2. ผู้จัดสอบ : หน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัคร

สอบก.พ. ภาค ก มีกี่รอบ? มีแบบไหนบ้าง?

 • สอบก.พ. ภาค ก พิเศษ

  สอบก.พ. ภาค ก พิเศษ คือ การสอบ ก.พ. ที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการที่ยังสอบ ก.พ. ไม่ผ่าน
 • สอบก.พ. ภาค ก e-exam

  สอบก.พ. e-exam คือการสอบสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และเปิดรับสมัครคนละรอบกับ paper and pencil
 • สอบก.พ. ภาค ก paper and pencil(รอบปกติ)

  สอบก.พ. ภาคปกติสำหรับผู้สนใจทั่วไป เป็นการทำข้อสอบด้วยการฝนกระดาษคำตอบแบบเดิม
*** ผู้เข้าสอบสามารถลงสมัครได้ทั้ง paper and pencil และ e-exam ในปีเดียวกัน ***

สอบก.พ.ใช้เวลากี่ชั่วโมง?

ข้อสอบ ก.พ. มีทั้งหมด(รวม 3 วิชา) 100 ข้อ มีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง เฉลี่ยข้อละ 1.8 นาทีหรือ 1 นาทีกับอีก 48 วินาที

สอบก.พ. ยากไหม?

ข้อสอบก.พ.เป็นข้อสอบที่มีระดับความยากประมาณกลางๆและง่ายผสมกัน ไม่ได้มีข้อที่ยากมาก เพราะข้อสอบก.พ. จะเน้นที่การบริหารเวลา วัดความเร็วในการทำข่้อสอบเพราะเรามีเวลาทำข้อสอบแค่ 1 นาที 48 วินาที ต่อ 1 ข้อเท่านั้น ดังนั้นตัวข้อสอบก.พ.ไม่ยาก แต่ทำให้ทันยาก

สอบก.พ. ผ่านกี่คน?

สถิติผู้สอบผ่านก.พ. ในปี 63 และ e-exam ในปี 64

สถิติผู้สอบผ่าน ก.พ. ปี 63
สถิติผู้สอบผ่าน ก.พ. ปี 64 รอบ e-exam
 • สอบ ก.พ. 63(e-exam) มีผู้สมัครทั้งหมด 26,520 มีผู้สอบผ่าน 707 คน (2.66%)
 • สอบ ก.พ. 63(paper and pencil) มีผู้สมัครทั้งหมด 500,000 มีผู้สอบผ่าน 13,604 คน (2.72%)
 • สอบ ก.พ. 64(e-exam) มีผู้สมัครทั้งหมด 40,998 มีผู้สอบผ่าน 2,303 คน (5.6%)
*** แต่อย่าเพิ่งตกใจไป ที่จำนวนคนผ่านน้อยส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่ขาดสอบมีเยอะมาก ***

ได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่าน?

เกณฑ์ผ่านขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัคร สำหรับป.ตรีและวุฒิอื่นๆจะใช้เกณฑ์เดียวกันหมด ยกเว้นป.โท จะมีเกณฑ์ที่สูงกว่า ดูเกณฑ์ผ่าน ก.พ. ของแต่ละระดับ

ปีนี้สอบก.พ. วันไหน?

ติดตามกำหนดการสอบ ตารางสอบและสนามสอบได้ที่หน้าสมัครสอบ ก.พ.

สอบผ่านก.พ. แล้วทำไงต่อ?

หลังจากสอบผ่านก.พ.ภาค ก แล้วให้เข้าไปพิมพิ์หนังสือรับรองการสอบผ่านในระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่ website https://job.ocsc.go.th
 2. เลือกเมนู "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ"
 3. กดปุ่ม "สมัครสมาชิก" ด้วย ID บัตรประชาชน
 4. เลือกพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ
 5. เมื่อส่วนราชการใดเปิดรับสมัคร ซึ่งเรามีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศที่รับสมัครนั้น ให้เรายื่นใบสมัครสอบโดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และ หนังสือรับรองการสอบผ่าน(ทั้งตัวจริงและสำเนา) ไปยังหน่วยงานที่รับสมัครนั้น
 6. เข้าสอบ ภาค ข และ ภาค ค ต่อไป
หนังสือสอบ-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)
คอร์สติวสอบ กพ 64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
บทความล่าสุด