สอบ ก.พ. คืออะไร ทำไมคุณต้องสอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. คืออะไร ทำไมคุณต้องสอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. คือ การสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้ามาทำงานในหน่วยงานราชการ การสอบ ก.พ. จึงเปรียบเสมือนตัวกลาง ในการเชื่อมระหว่างคนที่สนใจทำงานในส่วนราชการกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาครัฐ ก.พ. หรือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือ การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาบริหารงานในหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นการคัดเลือกบุคคลให้ได้มาซึ่งความรู้ความสามารถ

วัตถุประสงค์ของการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกบุคคล ถือเป็นการสอบที่ใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สอบ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบ ภาค ก. จะมีตัวชี้วัดผลการสอบคัดเลือก แบ่งได้ 3 ตัวชี้วัด คือ

  • วัดความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning Ability)
  • วัดความสามารถทางด้านตัวเลข (Numerical Ability)
  • วัดความสามารถทางด้านภาษา (Veerbal Ability)

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ.

  1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. ระดับวุฒิปริญญาตรี
  4. ระดับวุฒิปริญญาโท

การสอบ ก.พ. แบ่งออกเป็นกี่ภาค ?

การสอบ ก.พ. แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ

1. ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป 

สามารถอ่านข้อมูลการสอบภาค ก เพิ่มเติมได้ที่ ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง

2. ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

เป็นการสอบที่เน้นใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นิติกร, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยข้อสอบจะเป็นการสอบแบบข้อเขียน  (และผู้สอบต้องนำหนังสือรับรองมายืนยันว่าได้สอบผ่าน ภาค ก. แล้วจึงจะสมัครได้)

- คุณสมบัติผู้สอบ : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก่อน

- ผู้จัดสอบ : หน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัคร

3. ภาค ค คือ การสอบสัมภาษณ์

เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง  อาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบจิตวิทยา เป็นต้น

- คุณสมบัติผู้สอบ : ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน

- ผู้จัดสอบ : หน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัคร

บทความล่าสุด
คอร์สติวสอบ กพ 64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด