แนวข้อสอบภาษาไทย-กพ

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แนวข้อสอบภาษาไทย-กพ

1 ข้อใดให้ความหมายของ “สังคมอิ่มตัว” ได้ดีที่สุด

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

3 บทความนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ข้อใดคือสาระสําคัญของบทความนี้

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ข้อใดแสดงให้เห็นศักยภาพของผู้หญิงได้ชัดเจนที่สุด

สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

6 ข้อความนี้ สรุปได้อย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อใดเป็นลำดับที่ 3

 •  
 •  
 •  
 •  

3 ข้อใดเป็นลำดับที่ 2

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ข้อใดเป็นลำดับที่ 3

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ข้อใดเป็นลำดับที่ 4

 •  
 •  
 •  
 •  

6 ข้อใดเป็นลำดับที่ 4

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ข้อใดเป็นลำดับที่ 1

 •  
 •  
 •  
 •  

8 ข้อใดเป็นลำดับที่ 2

 •  
 •  
 •  
 •  

9 ข้อใดเป็นลำดับที่ 4

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ข้อใดเป็นลำดับที่ 1

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •  

8 ข้อใดคือสาระสําคัญของบทความนี

 •  
 •  
 •  
 •  

9 ข้อใดจุดประสงค์ของผู้เขียน

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

1 การกักตัวคนไทยที่ ตม.เกาหลีใต้ ยังไม่ส่งผลเสียด้านลบต่อการเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีใต้

 •  
 •  
 •  
 •  

2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ การจัดการไม้และการใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน

 •  
 •  
 •  
 •  

1 ยะลา : เบตง           ?  :  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

2 วัณโรค : อหิวาตกโรค         ?  :  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

3 ครู : นักบัญชี        ?            :            ?

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ฤดูฝน : เข้าพรรษา          ?   :    ?

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ล้ม : สะดุด          ?   :     ?

 •  
 •  
 •  
 •  

6 วิตามิน : ผลไม้       ?   :   ?

 •  
 •  
 •  
 •  

7 เฮโรอีน : ยาเสพติด          ?   :    ?

 •  
 •  
 •  
 •  

8 แมงป่อง : หาง           ?   :     ?

 •  
 •  
 •  
 •  

9 กลางคืน : ?             ? : สว่าง

 •  
 •  
 •  
 •  

10 กรรไกร : เกวียน     ?  :  ?

 •  
 •  
 •  
 •  

1 ข้อสรุปที่ 1 สินค้าที่มีคนจํานวนเท่ากันเลือกซื้อ คือ รองเท้าและลิปสติก

   ข้อสรุปที่ 2 สินค้าที่มีคนเลือกซื้อมากที่สุด คือ กระเป๋า

 •  
 •  
 •  
 •