ภาษาไทย-กพ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษาไทย-กพ

การเรียงประโยค

สำหรับการสอบ กพ. ในเรื่องของการเรียงประโยค จะเน้นในเรื่องของการเรียงข้อความและการเชื่อมข้อความ

การเรียงประโยค

จะมี 2 รูปแบบ 

1. คำถามในลักษณะ "ข้อความใดอยู่ลำดับที่... (ลำดับที่ 1,2,3 และ 4)   ในลักษณะนี้ เราจะต้องอ่านและเรียงประโยคให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงจะตอบคำถามได้

2. คำถามในลักษณะ การเรียงประโยคโดยดูที่ความสมบูรณ์ของประโยค  ในลักษณะนี้ จะเป็นคำถามที่มีคำตอบ ของการเรียงมาแล้วให้เราเลือก เช่น 1,3,2,4 // 4,2,1,3// 3,2,4,1 เป็นต้น

*ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนมากข้อสอบจะเป็นไปในลักษณะแบบที่ 1 มากกว่า

บทความ

ลักษณะของบทความสั้น จะเป็นบทความทั่วไป ทีมีความยาว 3-5 บรรทัด ส่วนลักษณะของบทความยาว จะมีความยาวมากกว่า 10 บรรทัด  จะเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป เช่น การออกกำลังกาย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ข่าวสาร การป้องกันโรค เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่คำถามที่พบมากสำหรับการอ่านบทความ คือ การหาใจความสำคัญ การหาข้อสรุป ถามความไม่ถูกต้อง ความถูกต้องโดยรวมของข้อความ ถามเกี่ยวกับความคิดของผู้เขียน

การสรุปความ

การสรุปความ คือ การสรุปใจความสำคัญ จากการฟังหรือการอ่านบทความ โดยหยิบเอาใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญของเรื่องให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อเรื่อง รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของผู้เขียนว่าต้องการส่งสารในลักษณะใด เช่น แนะนำ ยกย่อง ตักเตือน ประชด หรือตำหนิ เป็นต้น

การใช้ภาษาไทย

การใช้คำผิดความหมาย

1. กีดกัน - กีดขวาง

 • กีดกัน หมายถึง กันท่า กันไม่ให้เป็นไปได้
  • พี่ชายเธอชอบกีดกันผมไม่ให้เจอกับเธอ
 • กีดขวาง หมายถึง ทำให้เกะกะ เครื่องกีดขวาง เครื่องกั้นถนน เครื่องกั้นทางเดิน
  • อย่าจอดรถกีดขวางทางเข้าออก

2. กักตุน - ตุน

 • กักตุน หมายถึง ยึดเก็บรวบรวมไว้
  • พ่อค้ากักตุนสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเกร็งกำไร
 • ตุน หมายถึง เก็บไว้สำหรับอนาคต
  • ทหารตุนน้ำและเสบียงต่างๆไว้สำหรับเดินป่าในวันพรุ่งนี้

3. กบ - กลบ

 • กบ หมายถึง เต็ม
  • ต้นมะพร้าวบ้านนี้มีลูกกบคอทุกต้น
 • กลบ หมายถึง ปิดบัง ปิดทับ เพื่อไม่ให้เห็น
  • ลุงเอกำลังนำทรายมากลบน้ำมันที่หกอยู่บนถนน

4. เกี่ยวข้อง - เกี่ยวดอง

 • เกี่ยวข้อง หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ด้วย ติดต่อกัน
  • เธอมีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมใหญ่ครั้งนี้...

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษาไทย-กพ

ข้อสอบ ก.พ 64 ออกอะไรบ้าง
การสอบ ก.พ. ในปี 64 วิชาที่ใช้ในการสอบจะยังใช้เกณฑ์เดิมตามปี 63
ที่มีการเพิ่มมา 1 วิชา คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี...