ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง? (Update ล่าสุด)

ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง

การสอบ ก.พ. ในปี 63 มีการเพิ่มวิชาสอบขึ้นใหม่ 1 วิชา
คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับข้าราชการ

ถ้าคุณกำลังจะเข้าสอบ ก.พ.ในปี 2563 นี้และยังสงสัยว่า

 • ช้อสอบ ก.พ. มีกี่ข้อ?
 • ข้อสอบก.พ. ออกเรื่องอะไรบ้าง?

บทความนี้จะตอบคำถามเหล่านี้ให้คุณ

คะแนนสอบ ก.พ. กี่คะแนน

สำหรับการสอบคัดเลือก ก.พ. ในปี 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของวิชาที่ใช้สอบ โดยมีการเพิ่มรายวิชากฎหมายเข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 7 หัวข้อ

 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 2. พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
 4. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 5. ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
 6. พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่
 7. พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562

** อ้างอิงจาก ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 ก.ค. 62 (นร1004/ว12) **

เรื่องที่ออกสอบ ก.พ. 63

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นกาารทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูล
 • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 
การสอบ ก.พ. เกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านนั้นจะแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสมัครสอบ

เกณฑ์คะแนน ก.พ. 63

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบคะแนนเต็มคะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

10060

2. วิชาภาษาอังกฤษ

5025

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

5030

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบคะแนนเต็มคะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

10065

2. วิชาภาษาอังกฤษ

5025

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

5030

สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษสามารถส่งหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(CU-TEP, TOEIC, TOEFL, IELTS และ TU-GET) ย้อนหลังได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาเราสามารถสอบภาษาอังกฤษก่อนได้โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้มีดังนี้

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้คะแนนเต็มคะแนนต้องได้อย่างน้อย
TOEFL12060
TOEIC990495
IELTS94.5
CU-TEP12060
TU-GET1000500

** ผลการทดสอบที่นำไปยื่นต้องยังไม่หมดอายุ **

จำนวนข้อสอบ (อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 61-62)

ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ

อนุกรม5
เลขทั่วไป4
โอเปอเรตต์1
ตาราง5
อุปมาอุปไมย5
เงื่อนไขสัญลักษณ์5
เงื่อนไขภาษา5
สดมภ์5
ตรรกศาสตร์5

ภาษาไทย 20 ข้อ

เรียงประโยค5
แต่งประโยค5
บทความสั้น10

ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ

CONVERSATION5
VOCABULARY5
STRUCTURE5
READING10

** คิดเป็น % จากจำนวนข้อทั้งหมดที่ออกสอบ **

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ในการสอบ ก.พ. ออกอะไรบ้าง สามารถแยกสัดส่วนได้ดังนี้

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง

วิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบ ก.พ. ออกอะไรบ้าง สามารถแยกสัดส่วนได้ดังนี้

ข้อสอบอังกฤษ ก.พ. ออกอะไรบ้าง

จำนวนข้อที่ต้องทำได้

 ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง

 ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง

หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 539 บาท (จัดส่งฟรี)
บทความล่าสุด
คอร์สติวสอบ กพ 63
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด