ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง

ถ้าคุณกำลังจะเข้าสอบ ก.พ.ในปี 2563 นี้และยังสงสัยว่า

  • ช้อสอบ ก.พ. มีกี่ข้อ?
  • ข้อสอบก.พ. ออกเรื่องอะไรบ้าง?

บทความนี้จะตอบคำถามเหล่านี้ให้คุณ

สำหรับการสอบคัดเลือก ก.พ. ในปี 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของวิชาที่ใช้สอบ โดยมีการเพิ่มรายวิชากฎหมายเข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 หัวข้อ

  1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  4. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  5. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

** อ้างอิงจาก ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 ก.ค. 62 (นร1004/ว12) **

เกณฑ์คะแนน ก.พ. 63

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบคะแนนเต็มคะแนนที่ต้องได้
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

 

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป100 
 - วิชาภาษาไทย50 
    รวมทั้งหมด15090

2. วิชาภาษาอังกฤษ

5025

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบคะแนนเต็มคะแนนที่ต้องได้
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

 

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป100 
 - วิชาภาษาไทย50 
    รวมทั้งหมด15097.5
2. วิชาภาษาอังกฤษ5025

สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษสามารถส่งหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(CU-TEP, TOEIC, TOEFL, IELTS และ TU-GET) ย้อนหลังได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาเราสามารถสอบภาษาอังกฤษก่อนได้โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้มีดังนี้

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นได้คะแนนเต็มคะแนนต้องได้อย่างน้อย
TOEFL12060
TOEIC990495
IELTS94.5
CU-TEP12060
TU-GET1000500

** ผลการทดสอบที่นำไปยื่นต้องยังไม่หมดอายุ **

จำนวนข้อสอบ (อ้างอิงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 61-62)

ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ

อนุกรม5
เลขทั่วไป4
โอเปอเรตต์1
ตาราง5
อุปมาอุปไมย5
เงื่อนไขสัญลักษณ์5
เงื่อนไขภาษา5
สดมภ์5
ตรรกศาสตร์5

ภาษาไทย 20 ข้อ

เรียงประโยค5
แต่งประโยค5
บทความสั้น10

ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ

CONVERSATION5
VOCABULARY5
STRUCTURE5
READING10

** คิดเป็น % จากจำนวนข้อทั้งหมดที่ออกสอบ **

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ในการสอบ ก.พ. ออกอะไรบ้าง สามารถแยกสัดส่วนได้ดังนี้

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง

วิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบ ก.พ. ออกอะไรบ้าง สามารถแยกสัดส่วนได้ดังนี้

ข้อสอบอังกฤษ ก.พ. ออกอะไรบ้าง

 ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง

 ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ออกอะไรบ้าง

หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 539 บาท (จัดส่งฟรี)
บทความล่าสุด
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 539 บาท (จัดส่งฟรี)